زمین لرزه هجدک

  شرکت در جلسات اضطراری فرمانداری و مرکز تحقیقات شهرسازی در مورد زمین لرزه آذرماه 1396 هجدک.