زمین لرزه هجدک

ارائه سخنرانی در مورد زمین لرزه آذرماه 1396 هجدک...
ارائه سخنرانی در مورد زمین لرزه آذرماه 1396 هجدک در سالن کنفرانس بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر در 27 آذرماه.