راه اندازی ایستگاه دوم و سوم مرکز

خریداری دستگاه  و راه اندازی ایستگاه دوم و سوم مرکز به ترتیب در راین و گلباف.