راه اندازی ایستگاه دوم و سوم مرکز


خریداری دستگاه  و راه اندازی ایستگاه دوم و سوم مرکز به ترتیب در راین و گلباف.