راه اندازی ایستگاه دوم لرزه نگاری مرکز پژوهشی زلزله


با همکاری شورای شهر گلباف و دانشگاه پیام نور گلباف ایستگاه لرزه نگاری موقت در یکی از اتاقهای دانشگاه پیام نور گلباف راه اندازی شد.
ایستگاه لرزه نگاری دائم در حیاط دانشگاه در حال ساخت است که هم اکنون سکوی آن آماده شده است.