خریداری دستگاه لرزه نگاری دوم مرکز

چندی پیش مرکز پژوهشی یک دستگاه لرزه نگاری کوتاه دوره از شرکت بین المللی محافظان صنعت و معدن خریداری نموده است. هم اکنون مرکز در حال خرید متعلقات آن (دیجیتایزر) می باشد. پس از تکمیل فرآیند خرید متعلقات، ایستگاه لرزه نگاری دوم مرکز راه اندازی خواهد شد.