بازدید دانشجویان بنیاد نخبگان

در بهار سال 1392 دانشجویان و نخبگان وابسته به بنیاد نخبگان استان کرمان از ایستگاه لرزه نگاری مرکز بازدید نمودند. این بازدید با معرفی پدیده زمینلرزه، امواج آن، ویژگیهای یک ایستگاه لرزه نگاری و توضیحات و آموزش چگونگی کار با دستگاه لرزه نگاری همراه بود.