کمیته علمی 

نام ونام خانوادگی 

مدرک 

سمت 

 علی نگارستانی

 دکتری

 عضو هیات علمی دانشگاه

 حسین امیری خانمکانی 

 دکتری

 عضو هیات علمی دانشگاه

 سید جلیل الدین فاطمی

 دکتری                     

 دبیرکمیته

 احمد عباس نژاد

 دکتری

 عضو هیات علمی دانشگاه

 مجید نعمتی

 دکتری

 معاون مرکز پژوهشی زلزله

 مجید شاهپسند زاده

 دکتری

 عضو هیات علمی دانشگاه

 احمد علوی

 دکتری

 عضو هیات علمی دانشگاه

 عباس حسینی رنجبر

 دکتری

 عضو هیات علمی دانشگاه