کمیته اجرایی 

 نام ونام خانوادگی 

 مدرک 

 سمت 

 حسین نظام آبادی پور

  دکتری

 معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

 سیدجلیل الدین فاطمی             

  دکتری                         

 دبیر کمیته

 مجید نعمتی

  دکتری                              

 معاون مرکز پژوهشی زلزله

 حمید ارجمند

  دکتری

 عضو هیات علمی دانشگاه

 سعید دوست محمدی

  دکتری

 عضو هیات علمی دانشگاه