درباره مرکز


کارمندان مرکز

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
آقای علی کریمی نگهبان ایستگاه لرزه نگاری 31322215
آقای وهابی مسئول امور اداری 31322215