پروژه های فعال 1402-1401:

- بررسی لرزه زمین ساخت پهنه گسله رفسنجان.

- بررسی ویژگی های ساختاری پهنه گسله شمال بیرجند.

- بررسی ویژگی های لرزه زمین ساختی جنوب استان کرمان.