درباره مرکزمعرفی

مرکز پژوهشی زلزله در سال ۱۳۷۶ در دانشگاه شهید باهنر کرمان تأسیس شد. در تاریخ ۱۳۹۰ موافقت اصولی خود را از وزارتخانه اخذ نمود. دارای ۲ گروه پژوهشی ژئودینامیک و پیش بینی الکترومغناطیس زمین لرزه ها می باشد. هم اکنون مرکز پژوهشی دارای ۲ دستگاه لرزه نگاری و یک ایستگاه لرزه نگاری (واقع در جنگل قائم ـ کرمان) می باشد
در حال راه اندازی ایستگاه دوم و سوم در راین و گلباف.
با موسسه مطالعات و آموزش مدیریت بحران شهرداری کرمان،فرمانداری کرمان و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در همکاری بوده و به صورت مرتب جلساتی با آن ارگانها برگزار میگردد.
مرکز پژوهش زلزله در نمایشگاه پژوهش و فناوری درسال 1393 (فایل WORD)