درباره مرکزریاست فعلی

 

     

 نام و نام خانوادگی : مجید نعمتی

 رتبه علمی : استاد 

 آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

 مدت تصدی : 

 تلفن : 03431322215

 پست الکترونیکی : nematimajid_1974@uk.ac.ir 

 

 


معاونت مرکز

 

 نام ونام خانوادگی : 

 رتبه علمی :  

 آخرین مدرک تحصیلی : 

 مدت تصدی :

 پست الکترونیکی : 

 


 

     

  نام و نام خانوادگی : سید جلیل الدین فاطمی

 رتبه علمی : استاد 

 آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

 مدت تصدی : پنج سال

 تلفن : 

 پست الکترونیکی : fatemij@uk.ac.ir

 


نمایشگر یک مطلب

 

     

  نام و نام خانوادگی: احمد رشیدی بشرآبادی

    رتبه علمی: استادیار

    آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

    مدت فعالیت:

    تلفن:

    پست الکترونیکی: