درباره مرکزریاست فعلی

 

     

 نام و نام خانوادگی : سید جلیل الدین فاطمی

 رتبه علمی : استاد 

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا 

 مدت تصدی :

 تلفن :

 پست الکترونیکی : fatemij@uk.ac.ir 

 

 


معاونت مرکز

 

 نام ونام خانوادگی : مجید نعمتی

 رتبه علمی : دانشیار 

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا 

 مدت تصدی :

 پست الکترونیکی : nematimajid_1974@uk.ac.ir

 


نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

دکتر سید جلیل الدین فاطمی استاد دکتری 5 سال fatemij@uk.ac.ir