ایستگاه اول (جنگل قائم):

زمین ایستگاه لرزه نگاری جنگل قائم متعلق به گروه پژوهشی زمین لرزه است. ایستگاه لرزه نگاری جنگل قائم از سال 1376 با دستگاه های لرزه نگاری آنالوگ مشغول به کار بوده است. از سال 1390 دستگاه لرزه نگاری دیجیتالی گروه پژوهشی راه اندازی و در آنجا نصب شد. این دستگاه هم اکنون مشغول به کار و ثبت داده لرزه ای است که بازدیدهای دوره ای از ایستگاه یاد شده انجام می شود. هر کدام از ایستگاه های لرزه نگاری برای کنترل زمان دستگاه با GPS تنظیم می شود. برای اطمینان از ثبت درست داده نیاز به بازدیدهای دوره ای است.

 

ایستگاه دوم (گلباف):

با همکاری شورای شهر گلباف و دانشگاه پیام نور گلباف، در حیاط دانشگاه پیام نور گلباف، اتاقی ویژه جهت نصب دستگاه لرزه نگاری گروه ساخته شد. دستگاه در آن اتاق نصب و در حال حاضر در حال ثبت زمین لرزه ها می باشد.


ایستگاه سوم (گزک):

با همکاری دهیاری گزک، هماهنگی های لازم جهت نصب ایستگاه لرزه نگاری موقت سوم جهت پایش زمین لرزه های منطقه شمال و شمال شرق کرمان صورت گرفته است.