ایستگاه اول

 


زمین ایستگاه لرزه نگاری جنگل قائم متعلق به مرکز پژوهشی از سال 1376 با پیگیریهای انجام شده مرکز از فرمانداری گرفته شده و هم اکنون درحال تهیه و ثبت سند آن به نام دانشگاه هستیم.
راه اندازی ایستگاه لرزه نگاری جنگل قائم:
ایستگاه لرزه نگاری جنگل قائم از سال 1376 با دستگاههای لرزه نگاری آنالوگ تا چندی پیش مشغول به کار بود. از سال 1390 دستگاه لرزه نگاری دیجیتالی مرکز راه اندازی و در ایستگاه نصب شد. این دستگاه هم اکنون مشغول به کار و ثبت داده لرزه ای می باشد. بازدیدهای دوره ای از ایستگاه یاد شده1 انجام می شود.
1- هر ایستگاه لرزه نگاری برای کنترل زمان دستگاه که با GPS تنظیم می شود و اطمینان از ثبت درست داده نیاز به بازدیدهای دوره ای دارد


ایستگاه دوم(گلباف)

 

با همکاری شورای شهر گلباف و دانشگاه پیام نور گلباف ایستگاه لرزه نگاری موقت در یکی از اتاقهای دانشگاه پیام نور گلباف راه اندازی شد.

ایستگاه لرزه نگاری دائم در حیاط دانشگاه در حال ساخت است که هم اکنون سکوی آن آماده شده است.

ایستگاه سوم (راین)